Уряд планує монетизувати не тільки субсидії, а й пільги Джерело: «День за днем»

Уряд Ук­ра­їни пла­нує пос­ту­по­во мо­не­ти­зу­ва­ти всі іс­ну­ючі піль­ги — за прик­ла­дом мо­не­ти­за­ції ко­му­наль­них суб­си­дій. Да­на ін­форма­ція проз­ву­ча­ла під час ін­терв’ю агентству «Ін­терфакс-Ук­ра­їна» за учас­ті Прем’єр-мі­ніс­тра Ук­ра­їни Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. Та­кож він […]